ULUSALDAN KÜRESELE: POPÜLİZM, DEMOKRASİ, GÜVENLİK

 

Bildiri Çağrısı

 

 

Popülizm, demokrasi ve güvenlik kavramları, ulusal, bölgesel ve küresel siyaset tartışmalarına son on yılda damgasını vuran üç önemli başlık olmuştur. Popülist liderlerin ve politikaların yaygınlaşması ile farklı ülke deneyimleri ortaya çıkmış ve bu deneyimler üzerinden popülizmin sebepleri, popülist siyasetin aldığı şekiller, yol açtığı çeşitli sonuçlar ve nihayet olası ‘çıkış stratejileri’ tartışmaya açılmıştır. Popülizm olgusu ile bağlantılı olarak liberal demokrasi kavramı da sıkça tartışılmış, pek çok araştırmacı tarafından demokratik rejimlerin bir yandan küresel çapta yayılırken, diğer yandan da sığlaşmakta oldukları ifade edilmiştir. Tüm bu gelişmeler ise güvenlik kavramının önemli bir değişime uğradığı, geleneksel anlamda devletlerarası savaşlar sayıca azalırken yepyeni güvenlik kaygılarının ortaya çıktığı bir ortamda gerçekleşmektedir. Bu çerçevede Işık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, popülizm, demokrasi ve güvenlik ana başlıkları altında son yıllarda ortaya çıkan gelişmeleri, değişen dinamikleri ve gelecekten beklentileri akademik alanda tartışmaya açmak amacıyla ‘Ulusaldan Küresele: Popülizm, Demokrasi, Güvenlik’ başlıklı bir konferans düzenleyecektir. Konferans 7-8 Mayıs 2020 tarihlerinde Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde gerçekleşecek olup, konferans dili Türkçedir.  İstanbul’da gerçekleşecek konferansın demokrasi, popülizm ve güvenlik çalışmaları hakkında yeni akademik tartışmalara yön vermesi ve ilgili akademisyen, araştırmacı ve öğrencileri bir araya getirmesi hedeflenmektedir. Bildiriler 2000-5000 kelimelik eleştirel analiz ya da 7000-8000 kelimelik araştırma metinleri şeklinde hazırlanabilir. Konferansta sunulan bildiriler, tam metin olarak elektronik ortamda bildiri kitabı (Proceedings) şeklinde yayımlanacaktır.

200-300 kelime arasında hazırladığınız bildiri özetlerinizi polsisik@isikun.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

Alt Başlıklar

Sunumlar aşağıdaki alt başlıklar temalı olabileceği gibi, bu başlıklarla sınırlı olmak zorunda değildir.

 • Dünyada Popülizmin Yükselişi ve Liberal Demokrasinin Düşüşü
 • Popülizm ve Göç
 • Ortadoğu’da Demokrasi ve Demokratikleşme
 • Gerçekötesi Bilgi, Haberler ve Zamanlar
 • Demokrasi Bağlamında Yerel-Küresel İlişkisi
 • Popülizmin Ekonomi Politiği
 • Toplumsal Cinsiyet ve Popülizm
 • Güvenlik Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar
 • Tarihsel ve Kuramsal Boyutlarıyla Sağ ve Sol Popülizm
 • Güvenlik-Özgürlük İlişkisi
 • Savaş, Siyasal Şiddet ve Güvenlik
 • Rekabetçi Otoriterliğin Yükselişi